Služby

 • Výstavba bytových a nebytových budov
 • Inžinierske stavby
 • Dopravná infraštruktúra
 • Potrubné rozvody
 • Telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia
 • Ostatné inžinierske stavby

 

Elektro


Vykonávame činnosti v oblasti montáží, výroby, rekonštrukcií, opráv a údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Profesionálnosť, vysoká odbornosť našich pracovníkov, efektívny výber kvalitných dodávateľov
produktov a služieb a plnenie príslušnej legislatívy nám umožňuje realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

 

Environmentálna politika:

Manažment spoločnosti BEST-STAV, s.r.o., sa v rámci environmentálneho riadenia zaväzuje, v oblasti životného prostredia, prostredníctvom environmentálnej politiky:

 • neustále dodržiavanie platných právnych a iných predpisov
 • predchádzanie znecistovania životného prostredia prijatím vhodných opatrení a neustálym zvyšovaním povedomia a vzdelania zamestnancov spoločnosti
 • vyžadovanie dodržiavania zadefinovaných environmentálnych zásad a právnych predpisov od dodávatelov ako aj ich informovaním
 • informovanie dodávatelov a významných odberatelov o aktivitách spoločnosti v životnom prostredí
 • otvorená komunikácia so zainteresovanými stranami o problematikách jednotlivých zložiek životného prostredia
 • vykonávanie činností spoločnosti čo najšetrnejším spôsobom k všetkým zložkám životného prostredia a to aj s ohľadom na minimalizáciu tvorby odpadov a maximalizáciu ich zhodnocovania
 • zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, získavanie a zainteresovanie všetkých zamestnancov spoločnosti pre plnenie stanovených zásad a cieľov pri riešení otázok ochrany životného prostredia a pri realizácii environmentálnej politiky a k vytváraniu finančných a materiálových zdrojov na plnenie týchto činností
 • dodržiavanie vyššie uvedených bodov a plnenie environmentálnych cieľov a programov neustále zlepšovať environmentálne správanie sa organizácie

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x